തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി

തിരുവനന്തപുരത്തെ കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ നിര്‍മ്മാണ സ്ഥലം സന്ദര്‍ശിച്ച് പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. തുടർന്ന് അവലോകന യോഗവും ചേർന്നു. 2022 മേയില്‍ പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ സര്‍ക്കാര്‍ […]

കേന്ദ്ര തുറമുഖ – കപ്പൽ – ജലഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാളിനെ സന്ദർശിച്ചു.

കേന്ദ്ര തുറമുഖ കപ്പൽ ജലഗതാഗതവകുപ്പ്മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാളിനെ സന്ദർശിച്ചു    കേന്ദ്ര തുറമുഖ – കപ്പൽ – ജലഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ സർബാനന്ദ സോനോവാളിനെ […]