പ്രധാന വിവരങ്ങള്‍

ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ്
റൂം നമ്പർ. 601
സിസ്ക്ത് ഫ്ലോർ
അനക്സ്-2
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം - 695001
ടെലഫോൺ : 0471-2517152, 2333160, 2335866
ഇ-മെയിൽ. min.pwd@kerala.gov.in

https://www.facebook.com/Office-of-Mohamed-Riyas-107649115366106

പമ്പ
ക്ലിഫ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ട്
നന്ദൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം

വിലാസം

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് മൊബൈല്‍
പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ശബരീഷ് കുമാർ പി കെ 0471 – 2518169 9895997118
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജഗദീഷ് ഡി 0471 – 2517130 9072377871
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. വിനുകുമാർ എം സി 0471 – 2517250 9447443500
അസ്സിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. രതീഷ് കെ 0471 – 2518026 9497858597
പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. രഞ്ജിത്ത് പി എം 0471 – 2517415 9560714724
അഡീഷണൽ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്‍റ് ശ്രീ. ഷിജിൻ 0471 – 2518546 9747408070

വിലാസം

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ശ്രീ. രതീഷ് കെ.
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ: 0471- 2518026
മൊബൈൽ: 9497858597
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി ശ്രീ. ജഗദീസ് ഡി.
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ഫോൺ:0471- 2517130
മൊബൈൽ: 9072377871