ക്രമ നമ്പര്‍ തീയതി പത്രം വാര്‍ത്ത 
1 01-06-2022 മലയാള മനോരമ 
2 03-06-2022 ജനയുഗം 
3 03-06-2022 മാതൃഭൂമി
4 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
5 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
6 03-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
7 04-06-2022 ദീപിക 
8 07-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
9 07-06-2022 ഹിന്ദു 
10 08-06-2022 ഹിന്ദു 
11 08-06-2022 മാതൃഭൂമി
12 09-06-2022 ദേശാഭിമാനി 
13 09-06-2022 മാതൃഭൂമി
14 09-06-2022 ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
15 10-06-2022 മാതൃഭൂമി
16 14-06-2022 മലയാള മനോരമ 
17 14-06-2022 കേരളകൗമുദി
18 15-06-2022 മാതൃഭൂമി
19 16-06-2022 ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
20 16-06-2022 ഇന്ത്യന്‍ എക്സ്പ്രസ്സ്‌ 
21 23-06-2022 മലയാള മനോരമ 
22 08-07-2022 ദേശാഭിമാനി 
23 04-07-2022 മലയാള മനോരമ 
24 02-09-2022 മലയാള മനോരമ 
25 12-10-2022 മാതൃഭൂമി
42 12-10-2022  മംഗളം 
43 13-09-2022 ദേശാഭിമാനി
44 13-09-2022 ദേശാഭിമാനി
42 05-09-2022 മലയാള മനോരമ 
43 05-09-2022 മലയാള മനോരമ 
44 05-09-2022 മാധ്യമം 
45 05-09-2022 മാധ്യമം 
46 05-09-2022 മാധ്യമം 
47 06-09-2022 മലയാള മനോരമ 
48 06-09-2022 മാതൃഭൂമി 
49 06-09-2022 ജനയുഗം 
50 06-09-2022 മാധ്യമം 
51 14-09-2022 മംഗളം 
52 05-09-2022 മലയാള മനോരമ 
53 15-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
54 22-09-2022 കേരള കൌമുദി 
55 22-09-2022 കേരള കൌമുദി 
56 27-09-2022

മലയാള മനോരമ  

57 27-09-2022 ദേശാഭിമാനി 

58 27-09-2022 കേരള കൌമുദി 

59 27-09-2022 കേരള കൌമുദി 

60 27-09-2022 ഹിന്ദു 

61 27-09-2022 ജനയുഗം
62 28-09-2022 മലയാള മനോരമ 
63 28-09-2022 മാതൃഭൂമി 
64 28-09-2022 ദേശാഭിമാനി 
65 03-10-2022 കേരള കൌമുദി 
66 03-10-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
67 07-10-2022 ഹിന്ദു 
68 07-10-2022 ജനയുഗം 
69 10-10-2022 മാതൃഭൂമി 
70 10-10-2022 കേരള കൌമുദി 
71 10-10-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
72 11-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
73 11-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
74 13-10-2022 മാധ്യമം 
75 17-10-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
76 19-10-2022 മലയാള മനോരമ 
77 19-10-2022 മാതൃഭൂമി 
78 19-10-2022 ജനയുഗം 
79 22-10-2022 മലയാള മനോരമ 
80 28-10-2022 ഹിന്ദു 
81 29-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
82 29-10-2022 ദേശാഭിമാനി 
83 29-10-2022 മലയാള മനോരമ 
84 02-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
85 03-11-2022 കേരള കൌമുദി 
86 07-11-2022 കേരള കൌമുദി 
87 07-11-2022 ജനയുഗം 
88 08-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
89 08-11-2022 ഹിന്ദു 
90 09-11-2022 മലയാള മനോരമ 
91 09-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
92 10-11-2022 ദീപിക  
93 11-11-2022 ദേശാഭിമാനി
94 14-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
95 16-11-2022 ജനയുഗം 
96 18-11-2022 കേരള കൌമുദി 
97 19-11-2022 ജനയുഗം 
98 21-11-2022 കേരള കൌമുദി 
99 21-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
100 23-11-2022 മാതൃഭൂമി 
101 23-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
102 24-11-2022 മലയാള മനോരമ 
103 24-11-2022 ഹിന്ദു 
104 25-11-2022 മലയാള മനോരമ 
105 26-11-2022 ദേശാഭിമാനി 
106 26-11-2022 എക്സ്പ്രെസ് 
107 29-11-2022 മാധ്യമം 
108 01-12-2023 മലയാള മനോരമ 
109 01-12-2023 ദേശാഭിമാനി 
110 02-12-2023 മലയാള മനോരമ 
111 02-12-2023 മാതൃഭൂമി 
112 06-12-2023 കേരള കൌമുദി 
113 07-12-2023 ദേശാഭിമാനി 
114 08-12-2023 കേരള കൌമുദി 
115 09-012-2023 കേരള കൌമുദി 
116 09-12-2023 കേരള കൌമുദി 
117 09-12-2023 ഹിന്ദു 
118 09-12-2023 ഹിന്ദു 
119 19-12-2023 മാതൃഭൂമി 
120 19-12-2023 മാതൃഭൂമി 
121 19-12-2023 ദേശാഭിമാനി 
122 19-12-2023 ദേശാഭിമാനി 
123 19-12-2023 വീക്ഷണം 
124 21 -12-2023 മലയാള മനോരമ 
125 21 -12-2023 ജനയുഗം 
126 22 -12-2023 ദേശാഭിമാനി 
127 22 -12-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
128 22 -12-2023 ദീപിക 
129 23 -12-2023 കേരള കൌമുദി 
130 23 -12-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
131 24 -12-2023 ദേശാഭിമാനി 
132 29 -12-2023 കേരള കൌമുദി 
133 30 -12-2023 മാതൃഭൂമി 
134 31 -12-2023 ദീപിക 
135 12-01-2023  മാതൃഭൂമി 
136 12 -01-2023  ദേശാഭിമാനി 
137 12 -01-2023  മാധ്യമം 
138 16 -01-2023  മംഗളം 
139 18 -01-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
140 19 -01-2023  കേരള കൌമുദി 
141 19 -01-2023  കേരള കൌമുദി 
142 20 -01-2023  മാതൃഭൂമി 
143 20 -01-2023  ജനയുഗം 
144 21 -01-2023  മലയാള മനോരമ 
145 21 -01-2023  മാതൃഭൂമി 
146 21 -01-2023  കേരള കൌമുദി 
147 28 -01-2023  മാതൃഭൂമി 
148 28 -01-2023  ദേശാഭിമാനി 
149 06-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
150 06-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
151 08-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
152 08-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
153 13-02-20223 മാതൃഭൂമി 
154 13-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
155 14-02-20223 മാതൃഭൂമി 
156 14-02-20223 ദേശാഭിമാനി 
157 15 -02-20223 മാതൃഭൂമി 
158 15 -02-20223 മാതൃഭൂമി 
159 15 -02-20223 കേരള കൌമുദി 
160 16 -02-20223 കേരള കൌമുദി 
161 17 -02-20223 ചന്ദ്രിക 
162 21 -02-20223 ജനയുഗം 
163 24 -02-20223 മാതൃഭൂമി 
164 25 -02-20223 ദേശാഭിമാനി 
165 25 -02-20223 ദേശാഭിമാനി 
166 25 -02-20223 ദേശാഭിമാനി 
167 27 -02-20223 ദേശാഭിമാനി 
168 27 -02-20223 കേരള കൌമുദി 
169 27 -02-20223 മാധ്യമം 
170 28 -02-20223 കേരള കൌമുദി 
171 06-03-2023  ദേശാഭിമാനി 
172 09 -03-2023  മാതൃഭൂമി 
173 13 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
174 15 -03-2023  മാതൃഭൂമി 
175 15 -03-2023  കേരള കൌമുദി 
176 17 -03-2023  ജനയുഗം 
177 20 -03-2023  കേരള കൌമുദി 
178 21 -03-2023  ദേശാഭിമാനി 
179 22 -03-2023  കേരള കൌമുദി 
180 22 -03-2023  മംഗളം 
181 27 -03-2023  മാതൃഭൂമി 
182 28 -03-2023  കേരള കൌമുദി 
183 29 -03-2023  ഹിന്ദു 
184 01-04-2023  മലയാള മനോരമ 
185 03 -04-2023  മലയാള മനോരമ 
186 05 -04-2023  ദീപിക 
187 10 -04-2023  കേരള കൌമുദി 
188 10 -04-2023  ജനയുഗം 
189 11 -04-2023  ദേശാഭിമാനി 
190 12 -04-2023  ദേശാഭിമാനി 
191 20 -04-2023  ദേശാഭിമാനി 
192 27 -04-2023  ദേശാഭിമാനി 
193 27 -04-2023  കേരള കൌമുദി 
194 27 -04-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
195 29 -04-2023  കേരള കൌമുദി 
196 29 -04-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
197 04-05-2023  ദേശാഭിമാനി 
198 08 -05-2023  മാതൃഭൂമി 
199 09 -05-2023 കേരള കൌമുദി 
200 10 -05-2023  മാതൃഭൂമി 
201 12 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
202 14 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
203 14 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
204 16 -05-2023  മലയാള മനോരമ 
205 16 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
206 16 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
207 16 -05-2023  ജനയുഗം 
208 17 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
209 19 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
210 19 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
211 19 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
212 19 -05-2023  കേരള കൌമുദി 
213 19 -05-2023  ജനയുഗം 
214 22 -05-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
215 22 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
216 23 -05-2023  മാതൃഭൂമി 
217 23 -05-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
218 25 -05-2023  മാതൃഭൂമി 
219 26 -05-2023  ദേശാഭിമാനി 
220 29 -05-2023  ഹിന്ദു 
221 02-06-2023 മാതൃഭൂമി 
222 02-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
223 06-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
224 06-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
225 08-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
226 08-06-2023 ദേശാഭിമാനി 
227 08-06-2023 കേരള കൌമുദി 
228 15 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
229 17 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
230 19 -06-2023 ഹിന്ദു 
231 21 -06-2023 മാതൃഭൂമി 
232 27 -06-2023 ജനയുഗം 
233 28 -06-2023 ദേശാഭിമാനി 
234 29 -06-2023 ജനയുഗം 
235 30 -06-2023 കേരള കൌമുദി 
236 04-07-2023  ദേശാഭിമാനി 
237 06 -07-2023  മാതൃഭൂമി 
238 07 -07-2023  മലയാളമനോരമ 
239 10 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
240 11 -07-2023  കേരള കൌമുദി 
241 12 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
242 13 -07-2023  എക്സ്പ്രെസ് 
243 15 -07-2023  മാതൃഭൂമി 
244 18 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
245 24 -07-2023  ഹിന്ദു 
246 27 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
247 29 -07-2023  മലയാള മനോരമ 
248 31 -07-2023  ദേശാഭിമാനി 
249 01-08-2023 മാധ്യമം 
250 08-08-2023 മാതൃഭൂമി 
251 08-08-2023 മാതൃഭൂമി 
252 09-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
253 17-08-2023 ജനയുഗം 
254 18-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
255 21-08-2023  മലയാള മനോരമ 
256 21-08-2023 മാതൃഭൂമി 
257 22-08-2023  മലയാള മനോരമ 
258 22-08-2023 മാതൃഭൂമി 
259 22-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
260 22-08-2023 ദേശാഭിമാനി 
261 24-08-2023  ദേശാഭിമാനി 
262 25-08-2023 ഹിന്ദു 
263 26-08-2023 മാതൃഭൂമി 
264 26-08-2023 മാതൃഭൂമി 
265 26-08-2023 ജന്മഭൂമി 
266 01 ദേശാഭിമാനി 
267 04 കേരള കൌമുദി 
268 05 ദേശാഭിമാനി 
269 07 കേരള കൌമുദി 
270 08 കേരള കൌമുദി 
271 12 മാതൃഭൂമി 
272 26 ദേശാഭിമാനി 
273 26 കേരള കൌമുദി 
274 27-09-2023 കേരള കൌമുദി 
275 27-09-2023 കേരള കൌമുദി 
276 27-09-2023 മാതൃഭൂമി 
277 27-09-2023 മാതൃഭൂമി 
278 27-09-2023 മലയാള മനോരമ 
279 27-09-2023 മലയാള മനോരമ 
280 30-09-2023 ജന്മ ഭൂമി 
281 04-10-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
282 05 -10-2023 മലയാള മനോരമ 
283 06 -10-2023 ഹിന്ദു 
284 06 -10-2023 ഹിന്ദു 
285 06 -10-2023 ദീപിക 
286 07 -10-2023 മാതൃഭൂമി 
287 9 -10-2023 ദേശാഭിമാനി 
288 11 -10-2023 മലയാള മനോരമ 
289 12 -10-2023 ദേശാഭിമാനി 
290 12 -10-2023 മലയാള മനോരമ 
291 16 -10-2023 എക്സ്പ്രെസ് 
292 13-11-2023  മാതൃഭൂമി 
293 13 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
294 14 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
295 14 -11-2023  കേരള കൌമുദി 
296 15 -11-2023  കേരള കൌമുദി 
297 16 -11-2023  മലയാള മനോരമ  
298 16 -11-2023  മാതൃഭൂമി 
299 16 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
300 16 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
301  17 -11-2023  മലയാള മനോരമ 
302 17 -11-2023  മലയാള മനോരമ 
303 17 -11-2023  മാതൃഭൂമി 
304 17 -11-2023  മാതൃഭൂമി 
305 17 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
306 17 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
307 17 -11-2023  മലയാള മനോരമ 
308 20 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
309 21 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
310 22 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
311 22 -11-2023  ദേശാഭിമാനി 
312 22 -11-2023  ഹിന്ദു 
313 29 -11-2023  മലയാള മനോരമ 
314 30 -11-2023  മാതൃഭൂമി 
315 30-11-2023  
316 01-12-2023  മലയാള മനോരമ 
317      
318      
319      
320      
321      
322      
323      
324      
325      
326      
327      
328      
329      
330      
331      
332      
333      
334      
335      
336